Sådan søger du

For at søge støtte hos lokaludvalget skal du sende ansøgning, projektbeskrivelse og budget. Læs mere herunder.

Her kan du se processen fra idé til færdigt projekt

Når dit projekt er klart, skal du sende: 

  1. Et udfyldt ansøgningsskema. Husk at forholde dig til støttekriterierne.
  2. En projektbeskrivelse på max. to sider, hvor du kort forklarer projektets formål og indhold. Få inspiration til projektbeskrivelsen her. 
  3. Et budget med forventede indtægter og udgifter. Læs her, hvordan du laver budget og regnskab. 

Send ansøgningen som én samlet pdf til aoelu@kk.dk  

Skriv ”Bydelspuljen: [navnet på projektet]” i emnefeltet.
Skriv "Kvikpuljen: [navnet på projektet]", hvis du søger 5.000 kr. eller under. 

Du modtager en kvittering for modtagelse inden for fem hverdage. 

Kvikpuljen til små ansøgninger og hurtig behandling

Søger du under 5.000 kr. er der kortere svartid. Vi giver dig som hovedregel svar inden for tre uger, da ansøgningerne behandles af lokaludvalgets forpersonskab og tovholderen for arbejdsgruppen. Ansøgninger til Kvikpuljen behandles ikke fra 15. juni til 1. august og fra 15. december til 1. januar.

Det er ikke muligt at søge Kvikpuljen flere gange til samme projekt.

Hyppigt stillede spørgsmål

Vis alle

Hvad sker der når jeg har afleveret min ansøgning?

Når sekretariatet har modtaget ansøgningen, læser vi den igennem og kontakter evt. ansøger med opklarende spørgsmål. Herefter sendes ansøgningen til lokaludvalgets arbejdsgruppe, så arbejdsgruppens medlemmer har tid til at sætte sig ind i materialet. På arbejdsgruppemødet diskuteres den enkelte ansøgning, og der laves en indstilling til lokaludvalgsmødet. Den endelige beslutning træffes på lokaludvalgsmødet.

Efter behandlingen på lokaludvalgsmødet, kontakter vi dig pr. mail med et svar.

Skal jeg selv lægge ud for udgifterne til mit projekt?

Ja. Ansøger lægger selv ud for udgifterne til projektet. Der er dog mulighed for at få 50% af det bevilgede beløb udbetalt i forskud. Tag kontakt til sekretariatet, hvis du ønsker at få forudbetalt halvdelen af støtten. 

Hvad gør jeg, hvis der er ændringer i mit projekt?

Sker der ændringer i dit projekt, skal du give os besked straks. Støtten udbetales som udgangspunkt kun så længe projektet udføres som beskrevet i ansøgningen. 

Hvad betyder det, at støtten gives som underskudsgaranti?

Lokaludvalget dækker med sin støtte det underskud, som projektet forventes at få. Giver projektet overskud, får du således ikke udbetalt støtte fra lokaludvalget. Giver projektet et mindre underskud end forventet vil støtten være tilsvarende mindre.

Hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Underskudsgarantien dækker kun de forventede og faktiske udgifter, som du har haft. Du kan som udgangspunkt altså ikke få dækket udlæg, som ikke er anført i dit budget. 

Hvornår skal jeg indsende regnskabet?

Regnskabet skal sammen med evalueringen sendes senest en måned efter projektets afslutning. Hvis ikke regnskabet indsendes rettidigt kan støtten bortfalde. Skriv derfor til sekretariatet i god tid, hvis der er problemer med aflevering af regnskab.

Skal jeg kunne dokumentere mine udlæg?

Du skal kunne dokumentere alle de udlæg, som skal dækkes af lokaludvalget. Såfremt du har fået udbetalt midler, men ikke kan dokumentere, at de er blevet brugt som beskrevet i projektet kan vi kræve, at midlerne tilbagebetales. Vi trækker 10% af alle projekterne til stikprøvekontrol.

Er der særlige regler for projekter med store budgetter?

Der kræves en revisorpåtegning af en uafhængig, autoriseret revisor, og der skal regnskabsaflægges efter de gældende regler for revision ved aktiviteter med et samlet budget på 200.000 kr eller derover. Udgifter til revision afholdes af ansøger.