Støttekriterier for Bydelspuljen

Vedtaget på lokaludvalgsmødet den 29. august 2019. Senest redigeret d. 27. januar 2023.

Formål med puljemidlerne

Amager Øst Lokaludvalg ønsker med Bydelspuljen at fremme bydelsrelaterede initiativer inden for bl.a. nærdemokrati, kultur, sundhed, miljø og det sociale område

Personer under 18 år kan søge Bydelspuljen, så længe det er i samarbejde med en myndig person.

Hvis du har spørgsmål til Bydelspuljen og kriterierne eller har brug for sparring til dit projekt, skal du være meget velkommen til at tage kontakt til sekretariatet.

Formalia der skal opfyldes

 1. Puljen støtter kun almennyttige, non-profit aktiviteter. 
 2. Aktiviteter skal som hovedregel være offentligt tilgængelige og åbne for alle inden for den i  ansøgningen angivne målgruppe. 
 3. Støtte givet af Amager Øst Lokaludvalg skal på synlig måde omtales i ansøgerens PR-materiale for aktiviteten. 
 4. Aktiviteten må ikke være påbegyndt når ansøgningen behandles. 
 5. Aktiviteten, der søges til, skal foregå i det år, som det i ansøgningen er beskrevet at initiativet vil foregå.
 6. Aktiviteten skal primært rette sig mod borgere og brugere i Amager Øst (se kort over Amager Øst).
 7. Antallet af deltagere står i et rimeligt forhold til det ansøgte beløb.

Kriterier vi lægger vægt på

Amager Øst Lokaludvalg har opdelt puljemidlerne i tre puljer. Der er færrest kriterier for støtte i den mindste pulje og flest for den største. For alle tre puljer gælder, at kriterierne i den foregående pulje går igen i den efterfølgende.

Det er vigtigt at understrege, at ikke alle af støttekriterierne for hver enkelt pulje skal være imødekommet af din ansøgning. Puljemidlerne uddeles efter en konkret helhedsvurdering af den enkelte ansøgning.

Ansøgninger til og med 5.000 kr. (Kvikpuljen)

Ved ansøgninger på til og med 5.000 kr. gives der som hovedregel svar inden for tre uger, da ansøgningerne behandles af lokaludvalgets formandskab og tovholderen for den pågældende arbejdsgruppe. Bemærk venligst, at ansøgninger til Kvikpuljen ikke behandles fra 15. juni til 1. august og fra 15. december til 2. januar.

Det er ikke muligt at søge Kvikpuljen flere gange til samme projekt.

I behandlingen af ansøgninger til og med 5.000 kr. lægges der vægt på at

 • Der er er en rimelig grad af medfinansiering
 • Aktiviteten styrker bydelens kultur, identitet og sammenhængskraft
 • Aktiviteten er med til at forskønne bydelen
 • Aktiviteten styrker det frivillige arbejde i bydelen
 • Aktiviteten støtter integration mellem kultur, alder, etnicitet og andre forskelligheder
 • Aktiviteten fremmer udviklingen af en grøn og bæredygtig bydel
 • Aktiviteten tilgodeser udsatte borgere i bydelen

Ansøgninger til og med 25.000 kr.

Alle ansøgninger over 5.000 kr. behandles på lokaludvalgsmøderne.

I behandlingen af ansøgninger til og med 25.000 kr. lægges der vægt på at

 • Der er er en rimelig grad af medfinansiering
 • Aktiviteten styrker bydelens kultur, identitet og sammenhængskraft
 • Aktiviteten er med til at forskønne bydelen
 • Aktiviteten styrker det frivillige arbejde i bydelen
 • Aktiviteten støtter integration mellem kultur, alder, etnicitet og andre forskelligheder
 • Aktiviteten fremmer udviklingen af en grøn og bæredygtig bydel
 • Aktiviteten tilgodeser udsatte borgere i bydelen.
 • Der indgår lokale samarbejdspartnere i aktiviteten
 • Aktiviteten styrker den lokaldemokratiske udvikling
 • Aktiviteten er netværksdannende

Ansøgninger over 25.000 kr.

Her stilles krav til lokale samarbejdspartnere og til større medfinansiering.

I behandlingen af ansøgninger over 25.000 kr. lægges der vægt på at

 • Der er er en rimelig grad af medfinansiering
 • Aktiviteten styrker bydelens kultur, identitet og sammenhængskraft
 • Aktiviteten er med til at forskønne bydelen
 • Aktiviteten styrker det frivillige arbejde i bydelen
 • Aktiviteten støtter integration mellem kultur, alder, etnicitet og andre forskelligheder
 • Aktiviteten fremmer udviklingen af en grøn og bæredygtig bydel
 • Aktiviteten tilgodeser især udsatte borgere i bydelen.
 • Der indgår lokale samarbejdspartnere i aktiviteten
 • Aktiviteten styrker den lokaldemokratiske udvikling
 • Aktiviteten er netværksdannende
 • Aktiviteten er nyskabende
 • Aktiviteten kommer mange borgere til gavn
 • Aktiviteten er med til at gøre Amager Øst til en tryg og sikker bydel

Ved ansøgninger over 75.000 kr.

Ved ansøgninger over 75.000 kr. skal ansøger kontakte sekretariatet med henblik på at sikre, at ansøgningen kommer til at indeholde alle relevante oplysninger. Det er ansøgers opgave at sikre, at de fornødne oplysninger er til stede. Ansøger vil blive inviteret til et arbejdsgruppemøde med henblik på uddybning og dialog om ansøgningen. Ansøger vil derudover blive inviteret til at fremlægge sin ansøgning på det lokaludvalgsmøde, hvor ansøgningen behandles.

Kriterierne for ansøgninger svarer til kriterierne for ansøgninger over 25.000 kr.

Uddeling af puljemidler sker altid under hensyntagen til de bestemmelser, der overordnet ligger for puljemidler jf. Kommissorium for Lokaludvalg af 4. november 2021.

Hvilke projekter støtter Lokaludvalget?

Du kan altid tage et kig i referaterne fra de månedlige lokaludvalgsmøder og se, hvilke ansøgninger Lokaludvalget vælger at støtte. Begrundelserne kan give en god fornemmelse for, hvordan lokaludvalget prioriterer sine støttemidler og om dit projekt falder inden for kriterierne. 

Det støtter vi ikke

 1. Studierejser, studie- og ferieophold
 2. Fester og arrangementer af privat karakter, der alene eller i væsentlig grad henvender sig til den ansøgende forenings medlemmer.
 3. Anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en forenings, institutions eller forvaltnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsområde.
 4. Politiske eller religiøse initiativer, der har forkyndende karakter, eller har til formål at hverve tilhængere til en politisk forening eller religiøs dannelse.