Lokaludvalgets ønsker til kommunens ubrugte midler

Snart skal politikerne på Rådhuset fordele de ubrugte midler fra 2021. Vi har ni ønsker til projekter der gerne må støttes

Hvert år i marts fordeler politikerne på Rådhuset de overskydende midler fra året før. Vi har sendt dem ni ønsker til, hvordan midlerne kan fordeles.

Inden for kultur og fritid ønsker vi midler til drift af og tryghedsmedarbejdere til Multihallen i Jenagade. En aktivitetssti om Kløvermarken er også på ønskelisten. På teknik- og miljøområdet har vi en række ønsker til trafik, et enkelt toilet, en sti og en bro. Frugttræer og vilde blomster ønsker vi herudover.

1. Drift og tryghed i Multihallen 

I forbindelse med Københavns Kommunes hjemtagelse af driften af multihallen, er der ikke fulgt driftsmidler med. Driften har tidligere været varetaget af Kofoeds Skole. Midler til finansiering af hallens drift vil være en væsentlig støtte for udviklingen af hallens store potentiale for såvel Kofoeds Skoles brugere, ungdommen og nærområdet, herunder de skæve boliger som planlægges opført som nabo til hallen.

2. Aktivitetssti om Kløvermarken

Lokaludvalget ønsker midler afsat til forprojektering af en grøn aktivitetssti med små træer og buske hele vejen rundt om Kløvermarken. Stien vil rumme aktivitetsfelter med forskellige udfordringer af legende og idrætslig karakter. En aktivitetssti vil fremme ønsket om mere bevægelse i befolkningen. Den vil kunne bruges af Kløvermarkens primære brugere, som et supplement til de aktiviteter de i forvejen kommer for. Den vil også kunne bruges af motionister i bred forstand og områdets nuværende og kommende skoler og daginstitutioner som et supplement til de aktiviteter disse institutioner normalt kan tilbyde.

Se gerne idéoplægget til helhedsplanen for Kløvermarken

3. Bedre cykelforhold på Lergravsvej, Elbagade, Engvej, Wibrandtsvej og Hedegaardsvej

I Amager Øst mangler der cykelstier som kan sikre at cyklisterne kan færdes sikkert. I sammenhæng med etablering af cykelstier ønsker vi midler til plantning af træer eller natur- og klimavenlige barrierer, der kan medvirke til at højne trafiksikkerheden og mindske luftforureningen for bløde trafikanter.

4. Toilet på Amager Strand ved strandstation 4

På grund af udfordringer med at følge designmanualen der bruges i forbindelse med anlæg på Amager Strand, findes der ikke et toilet ved strandstation 4. Lokaludvalget ønsker, på trods af designmanualen, at der bliver etableret toiletter ved strandstation 4.

5. Planlægning af Prøvestien og bro til Prøvestenen Syd

Lokaludvalget har i en række år arbejdet for at få åbnet Prøvestenen Syds rekreative område for offentligheden, der nu har været åben siden sommeren 2020. Det betyder at et tidligere projektforslag fra Amager Øst nu bliver aktuelt – nemlig etableringen af en stiforbindelse fra Amager Strandpark nordpå og med en broforbindelse for bløde trafikanter til Prøvestenen Syd.

6. Trafikanalyse og -plan for hele Amager Øst  

Vi ønsker midler til at udarbejde et udkast til en trafikplan for Amager Øst bydel. Som grundlag for udarbejdelsen af trafikplanen vil der være behov for en trafikanalyse. Trafikanalysen vil kortlægge de nuværende forhold og hvilken effekt forskellige udvalgte tiltag vil have på trafikbelastning, støj, sikkerhed og klima. Udarbejdelsen af udkastet til trafikplanen skal ske med involvering af lokaludvalget. Trafikanalysen og planen skal bl.a. forholde sig til:• Udfordringer med for høj hastighed på lange lige strækninger i bydelen

• Sikre skoleveje i forbindelse med Nordøstamager Skole ved overgangen til Kløvermarken

• Jordtransport i forbindelse med Lynetteholmen

• CO2 reduktion ved mindre vejtrafik samt bedre cykelmuligheder på tværs.

7. Lyskryds ved Laplandsgade/Uplandsgade

Uplandsgade er en vej med meget tung trafik og vi ønsker derfor et lyskryds, der vil gøre det mere sikkert at krydse vejen over til Kløvermarken. Den grønne cykelrute til Inderhavnsbroen, via Christiania, er en meget anvendt rute for cykelpendlere fra Amager Øst bydel.

8. Trafiksikring af Amager Strandvej

Lokaludvalget har fået mange borgerhenvendelser om usikre forhold når man krydser Amager Strandvej, særligt ud for Sundby Sejl og Filipskolen. På de to steder ønskes lysregulering. Børne/ungdoms-sejlklubberne finder det utrygt at børnene skal krydse Amager Strandvej uden lysregulering eller fodgængerfelt. Vejen er kendetegnet ved meget, og stigende, tung trafik, høj hastighed frem til næste lyskryds, samt dårlige oversigtsforhold på grund af parkerede biler. Der er derfor brug for en ny helhedsorienteret indretning af Amager Strandvej, med fokus på bløde trafikanter.

9. Frugttræer og vilde blomster ved Lergravsstien ud mod Amager Strandvej

I forbindelse med at byudviklingen mellem Amager Strandvej og Ved Amagerbanen er ved at være færdig i den sydlige ende, er lokaludvalget blevet kontaktet af flere borgere der mener, at udearealerne mangler kærlighed. De peger blandt andet på "Lergravsstien", som ligger i forlængelse af Lergravsparken mellem Amager Strandvej og Ved Amagerbanen. Vi er bekymrede for at den brede grønne stribe langs stien ender med at blive en tætklippet græsørken. Derfor ønsker vi, den officielt omdannes til en oase med frugttræer og vilde blomster, i overensstemmelse med de vedtagne politikker og strategier i kommunen.

Amager Øst Lokaludvalgs ønsker til Overførselssagen 2021-22