Farlige forhold på Amager Strandvej forbedres

Politikerne på Rådhuset har vedtaget et forslag til forbedring af forholdene på Amager Strandvej. Det skal give bedre fremkommelighed for lastbiler og gøre det mere sikkert at krydse vejen for bløde trafikanter

På Amager Strandvej er kørebanerne smalle, og der er parkering på begge sider af vejen, hvilket betyder, at lastbiler har svært ved at passere hinanden.  

Derfor har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at strækningen mellem Øresundsvej og Hedegaardsvej skal gøres bredere, og der skal etableres flere overgange for de bløde trafikanter. For at give bedre plads til den gennemkørende trafik vil kommunen nedlægge halvdelen af parkeringspladserne, skiftevis i hver side af vejen. 

Det skal også være mere sikkert og trygt for fodgængere og cyklister, der skal krydse Amager Strandvej. Derfor skal der etableres nye og forstærkede krydsningspunkter otte steder:

  • Der etableres heller til sikker krydsning ved 10-øren, Kastrup Fort, Ridder Stigsvej, Filipskolen og Krimsvej
  • Fodgængerfeltet ved Pallesvej forbedres med en helle og belysning
  • Der etableres lyskryds ved Italiensvej 
  • Kryds ved Prags Boulevard ombygges

Ændringerne på Amager Strandvej gennemføres, hvis der afsættes midler i de kommende forhandlinger om Københavns Kommunes budget for 2025. 

Smalle kørebaner giver trafik på de mindre veje

De smalle kørebaner på Amager Strandvej skaber kø, når lastbilerne venter på at kunne passere hinanden. Derfor fravælger mange lastbiler Amager Strandvej som rute til Nordøstamager og kører i stedet gennem tættere beboede områder og veje hvor der er flere bløde trafikanter, skoler m.v.

Den smalle vej giver også en risiko for at parkerede biler mister deres sidespejle, samt andre mere alvorlige ulykker.

Lokaludvalg bakker op om forslaget

Amager Øst Lokaludvalg har sammen med Amager Vest lokaludvalg henvendt sig til politikerne i Borgerrepræsentationen med opfordring til, at der findes løsninger for den tunge trafik. Derfor blev vi i marts inviteret til møde på Rådhuset, hvor vi sammen med kommunens trafikeksperter drøftede mulige løsningsforslag. 

Der skal findes en løsning på jordtransporterne | Amager Øst Lokaludvalg (kk.dk)

Lokaludvalget mener det er vigtigt at forbedre de farlige forhold på Amager Strandvej og bakker derfor op om det forslag, der nu er vedtaget. Vi ønsker dog at kommunen undersøger mulighederne for erstatningsparkeringspladser i nærheden, f.eks. i parkeringshuse eller på større private parkeringspladser.

Billede
Kort med forslag til omdannelse af Amager Strandvej
Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til omdannelse af Amager Strandvej
Fotograf
Københavns Kommune

Indslag fra DR P4 København om ændringerne af Amager Strandvej

Hør forperson for Amager Øst Lokaludvalg Susanne Møller i interview med DR P4 København, 8:50 min. inde i udsendelsen.

Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde

Se referat og yderligere beskrivelse af forslaget fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj.