Ved Amagerbanen Nord - fra industri til boligområde

Området mellem Ved Amagerbanen, Prags Boulevard og Amager Strandvej omdannes til boligområde

Grundejerne i området afgrænset af Ved Amagerbanen, Prags Boulevard og Amager Strandvej ønsker at ombygge det eksisterende industriområde til et område med boliger og serviceerhverv. Derfor har de anmodet kommunen om en ny lokalplan. Københavns Kommune ønsker desuden at placere en daginstitution i området på 20 grupper, der forventes ibrugtaget i 2023.

Udgangspunkt i den industrielle historie

Lokalplanforslaget muliggør boliger, serviceerhverv og en daginstitution med et samlet etageareal på ca. 57.000 m2. Udformningen af området tager afsæt i områdets industrielle historie. Der er på den baggrund udpeget to bevaringsværdige bygninger i området, der kan ombygges. Bygherre ønsker at placere den højeste bebyggelse i op til syv etager og maksimalt 24 m i en rand mod Prags Boulevard og Amager Strandvej, mens den midterste del af området holdes på op til fem etager og maksimalt 20 m. 

I forlængelse af Holmbladsgade planlægges en stiforbindelse for cyklende og gående til et centralt placeret offentligt byrum. Byrummet skal fungere som mødested for beboere inden for og uden for området. En del af byrummet vil blive reserveret til legeplads for daginstitutionen i dagtimerne, men være offentlig tilgængelig for områdets børn og voksne udenfor daginstitutionens åbningstid. Dele af stueetagerne mod det centrale byrum etableres med mulighed for publikumsorienteret serviceerhverv som f.eks. butikker, restauranter og caféer.  

Et grønt og bæredygtigt område 

Bygherrerne ønsker at udvikle et grønt og bæredygtigt byområde. Der skal være fokus på social bæredygtighed i form af rum til fællesskaber for alle aldre og rekreative forbindelser. I kommunens dialog med grundejerne har der været fokus på bæredygtige materialer. Bygherrerne har på den baggrund fået lavet en indledende kortlægning af materialer i de eksisterende bygninger, som kan genbruges i byrummene.

De 12 platan- og søjlepoppel træer, der står i et grønt bælte langs Prags Boulevard, gøres i lokalplanen bevaringsværdige. To andre træer i området af arten hvidtjørn lever op til kriterierne for at kunne udpeges som bevaringsværdige, men udpeges ikke, da de er placeret, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere bebyggelse. Der stilles i lokalplanforslaget krav om nyplantning af 169 træer.

Borgermøde

Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen holder vi borgermøde onsdag den 30. september kl. 17-19 på Kofoeds Skole. Her vil lokalplanen blive præsenteret og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Grundet covid-19 situationen er der et begrænset antal pladser til mødet. Tilmelding er derfor nødvendig. Tilmeld dig til aoelu@kk.dk senest onsdag den 29. september kl. 12.00.

Mødet vil blive livestreamet på vores facebookside, så du har mulighed for at følge med hjemmefra.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Lokalplanen kan fx bestemme:

  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det kan se ud 
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen er juridisk bindende. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Læs mere om lokalplaner trin for trin på Københavns Kommunes hjemmeside