Sikker skolevej, kunstgræsbane og parkeringszoner

Torsdag blev der på Rådhuset indgået en budgetaftale for kommunens budget 2022

Alle partier i Københavns Borgerrepræsentation undtagen Konservative har indgået aftale om kommunens budget for 2022. Kernevelfærd til byens børn, sårbare og ældre, klimaindsatser og flere idrætsfaciliteter er blandt hjørnestenene i aftalen.

Vi har endnu ikke sat os ind i alle detaljer i de projekter der kommer Amager Øst til gode, men her er nogle af hovedpunkterne:

Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole

  • Anlæg af cykelsti på Strandlodsvej fra Prags Boulevard til Øresundsvej. 
  • Etablering af nyt signalanlæg ved Strandlodsvej/Holmbladsgade
  • Forbedring af stitilslutningen mellem Amagerbanen og Holmbladsgade, der i dag fremstår med uklar vigepligt og dårlig oversigt.
  • Forbedring af forhold for fodgængere i signalanlægget Uplandsgade – Strandlodsvej med f.eks. udvidelse af midterhelle og detektering af fodgængere.

Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole

Der er afsat i alt 5,1 mio. kr. til kunstudsmykning af Nordøstamager Skole med en keramikvæg og en bronzeskulptur.

Parkeringszoner ved metrostationerne

Parterne er enige om at afsætte midler til oprettelse af 15 parkeringszoner i byens yderområder med tidsbegrænset parkering på 3 timer. Læs artikel i AmarLIV

Forbedring af faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ

Parterne er enige om at afsætte 2,3 mio kr. til at forbedre klubfaciliteterne hos Foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ, Det Danske Spejderkorps.

Konvertering af en fodboldbane til kunstgræsbane på Kløvermarken

Der er afsat 9,4 mio. kr. til at konvertere en 11-mands græsbane til kunstgræsbane med alternativt infill. Det skal i dialog med brugerne afklares, hvilken bane, som skal konverteres til kunstgræs.

Vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg

For at sikre brugerne af Kløvermarkens Idrætsanlæg kan føle sig trygge, er parterne enige om at afsætte midler til at fortsætte vagtrundering i åbningstiden og de sene aftentimer i 2022.

Lystbådehavn på Prøvestenen Syd

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at Økonomiforvaltningen skal bede By & Havn om at undersøge mulighederne for en åbning af lystbådehavnen, eventuelt i etaper, for at imødekomme efterspørgslen på bådpladser i København.

Ketsjersportens Hus

Parterne noterer sig, at der fortsat skal være en konstruktiv dialog med de lokale aktører om rammerne for byggeriet og byggefeltet ved Kløvermarkens Tennis Klub, med henblik på at igangsætte den udvidede planlægningsfase.

Læs mere om budgetaftalen på Københavns Kommunes Hjemmeside