Lokaludvalgets ønsker til budget 2023

Lokaludvalget besluttede d. 19. maj at sende disse ønsker til forhandlingerne om budget 2023.

Ønsker til kommunens budget 2023

Snart begynder forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2023. Amager Øst Lokaludvalg har sendt en ønskeliste til politikerne med projekter der vil komme bydelen til gode.

Nye klubhuse på Kløvermarksvej

Lokaludvalget ønsker at der bliver sat midler af til at få tegnet nye, tidssvarende bygninger til erstatning for de røde barakker på Kløvermarksvej. Desuden ønsker vi at der etableres en grøn aktivitetssti rundt om Kløvermarken med små træer og buske, og forskellige aktivitetsfelter.

Drift og tryghed i Multihallen 

Københavns Kommune har overtaget Multihallen i Jenagade, som tidligere har hørt til Kofoeds Skole. Der er dog ikke blevet afsat midler til drift af hallen. En finansiering af hallens drift vil være en væsentlig støtte for udviklingen af hallens store potentiale for såvel Kofoeds Skoles brugere, ungdommen og nærområdet, herunder de skæve boliger som planlægges opført som nabo til hallen.

Halinspektør til Nordøstamager Skole

Når den ny skole i Holmbladsgade står færdig, er det planen, at idrætshallen skal kunne bruges af nærområdet uden for skoletiden. Erfaringsmæssigt fungerer denne form for multi-udnyttelse af skolehaller ikke, hvis ikke der ansættes personale til opgaven. Det er der endnu ikke afsat midler til i skolens drift.

Etablering af cykelstier på hele Østrigsgade

Østrigsgade skal renoveres med forventet anlægsstart i oktober 2022. Vejen, som er skolevej for elever på Lergravsparkens Skole, har på en del af strækningen kun opmalede cykelstier. Der kan opnås en stor besparelse ved at anlægge cykelstier i forbindelse med renoveringen, i stedet for at vente til et senere tidspunkt. Desuden vil trafikken være generet af anlægsarbejdet i kortere tid.

Fartdæmpende foranstaltninger på Øresundsvej

Lokaludvalget har modtaget flere borgerhenvendelser angående biler, der kører med høj hastighed på Øresundsvej. Teknik- og Miljøforvaltningen er enige i, at Øresundsvej mellem Amager Strandvej og Østrigsgade/Backersvej med fordel kan udstyres med f.eks. bump eller en indsnævring af vejens bredde.

Bedre cykelforhold

Lokaludvalget ønsker cykelstier på Lergravsvej, Elbagade, Engvej, Wibrandtsvej og Hedegaardsvej

I sammenhæng med etablering af cykelstier ønsker vi midler til plantning af træer eller natur- og klimavenlige barrierer, der kan medvirke til at højne trafiksikkerheden og mindske luftforureningen for bløde trafikanter.

Toilet i Amager Strandpark ved strandstation 4

Der har i mange år manglet et toilet ved station 4 i Amager Strandpark. Det mener vi der skal rettes op på.

Sti langs kysten og bro til Prøvestenen Syd

Nu hvor Prøvestenen Syds rekreative område er åbent for offentligheden, er det aktuelt at få lavet en stiforbindelse fra Amager Strandpark nordpå og med en broforbindelse for bløde trafikanter til Prøvestenen Syd.

Trafikanalyse og -plan for hele Amager Øst

Lokaludvalget ønsker at få lavet en trafikplan for Amager Øst bydel. En trafikanalyse skal kortlægge de nuværende forhold og hvilken effekt forskellige tiltag vil have på trafikbelastning, støj, sikkerhed og klima. Trafikanalysen og -planen skal bl.a. forholde sig til:

  • Udfordringer med for høj hastighed på lange lige strækninger i bydelen
  • Sikre skoleveje i forbindelse med Nordøstamager Skole ved overgangen til Kløvermarken
  • Jordtransport i forbindelse med Lynetteholmen
  • CO2 reduktion ved mindre vejtrafik samt bedre cykelmuligheder på tværs.

Lyskryds ved Laplandsgade-Uplandsgade

Uplandsgade er en vej med meget tung trafik og vi ønsker derfor et lyskryds, der vil gøre det mere sikkert at krydse vejen over til Kløvermarken. Særligt nu hvor vejen er transportvej for jord til Lynetteholm.

Trafiksikring af Amager Strandvej

Lokaludvalget har fået mange borgerhenvendelser om usikre forhold når man krydser Amager Strandvej, særligt ud for Sundby Sejl og Filipskolen. Der kører meget tung trafik på vejen, og mange kører med høj hastighed. Der er desuden dårlige oversigtsforhold på grund af parkerede biler. Derfor er der brug for en ny indretning af Amager Strandvej, med fokus på bløde trafikanter.

Frugttræer og vilde blomster ved Lergravsstien ud mod Amager Strandvej

Lokaludvalget er blevet kontaktet af flere borgere vedrørende "Lergravsstien" mellem Amager Strandvej og Ved Amagerbanen. Såvel borgere som lokaludvalg er bekymrede for, at den brede grønne stribe langs stien ender med at blive en tætklippet græsørken. Derfor ønsker vi, at den omdannes til et område med frugttræer og vilde blomster.