Lokaludvalgets ønsker til budget 2021

Hvert år sender Amager Øst Lokaludvalg ønsker til de politiske partier forud for de årlige budgetforhandlinger.

I år har Amager Øst Lokaludvalg vedtaget i alt 16 ønsker. Ønskerne til budget 2021 er (i ikke-prioriteret rækkefølge):

Socialområdet

 1. Genoprettelse af de skæve boliger på Vermlandsgade
 2. Corona-pulje til børn, som er kommet bagud i undervisningen, f.eks. som følge af manglende IT-udstyr og børn som er i socialt underskud 
 3. Indsats for at løfte sundheden i de udsatte boligområder 

Kultur- og Fritidsområdet

1. Opgradering af Kløvermarkens idrætsanlæg 

 • En fornyelse af omklædnings- og klubhusfaciliteter som erstatning for det nuværende beliggende på adressen Kløvermarksvej 50.
 • En belysningsplan der skaber tryghed for især børn og kvinder i de mørke perioder. 
 • Etablering af en aktivitetssti med små træer og buske hele vejen rundt om Kløvermarken med aktivitetsfelter med forskellige udfordringer af legende og idrætslig karakter.
 • Udgangspunktet for planerne kan ses i visionsoplægget : Ideoplæg for udvikling af Kløvermarken fra oktober 2017.

2. En Corona-pulje til kulturinstitutionerne, som har måttet undvære indtægter under nedlukningen

Teknik- og Miljøområdet

1. Etablering af stiforbindelsen "Prøvestien"

Herunder et skitseprojekt af en cykel/gangbro, som skaber forbindelse fra grunden Amager Strandvej 3 til bydelens nye rekreative område - Prøvestenen Syd.

 

2. Flere træer til Amager Øst

 • Flere frugttræer på Prags Boulevard på afgrænsede steder med fokus på biodiversitet og insekter. 
 • Træer langs Wittenberggade, Moselgade og Strandlodsvej.

3. Midler til håndtering af gadeaffald

Med en bydækkende frivilligheds- og inddragelsespulje, der skal understøtte netværk med fokus på affaldshåndtering, kan man imødekomme de mange frivillige initiativer med fokus på reduktion af gadeaffald i byen.

 

4. Hastighedsnedsættelse og forhindring af gennemkørende lastbiler 

 

5. Midler til det indledende arbejde med udarbejdelse af lokalplaner for Amagerbrogade

 

6. Foranstaltninger til forbedring af trafiksikkerheden for cyklister såvel som fodgængere i krydset Engvej/Italiensvej/Sorrentovej

 

7. Backersvej fase 2, fra Samosvej til kommunegrænsen

 

8. Midler til realisering af cykelstier med beplantning

Følgende strækninger er særligt udvalgt med øje for trafiksikkerhed for børn og bløde trafikanter. Listen er ikke prioriteret:

 • Den sydlige del af Strandlodsvej
 • Engvej
 • Raffinaderivej, den resterende del.
 • Wibrandtsvej

9. Midler til en bydækkende parkeringsanalyse med anbefalinger til konkrete handlinger i de forskellige bydele.

 

10. Finansiering af løsning med parkeringszone i den sydlige del af Amager Øst.

 

11. Midler til udarbejdelse af en samlet trafikplan for Amager.

Læs nederst på siden den udførlige liste over Amager Øst Lokaludvalgs budgetønsker, vedtaget på lokaludvalgsmødet den 25. juni.

Det samlede "Forslag til Budget 2021" behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Borgerrepræsentationen den 27. august 2020. Herefter finder de politiske forhandlinger om budgettet sted.

Amager Øst Lokaludvalgs budgetønsker til 2021