Flere cykelstier og opgradering af Kløvermarken

Kommunens budget for 2021 er på plads.

Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus blev onsdag enige om fordelingen af næste års budget. Det blev en aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad. 

Som en del af budgetaftalen blev partierne også enige om at arbejde videre sammen med staten om at etablere øen Lynetteholm med tilhørende metro og vej i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen.

I Amager Øst blev der afsat midler til følgende:

Nye cykelstier

Som en del af en cykelstipakke for hele København blev der denne gang sat penge af til cykelstier på Raffinaderivej og Backersvej. Raffinaderivej har været en del af vores budgetønsker i en årrække, så det er positivt at cykelstien endelig kommer til at følge hele Raffinaderivej. Backersvej er skolevej for elever på Skolen ved Sundet og langs vejen ligger en række daginstitutioner. Bilisterne kører stærkt på vejen, og cyklister, fodgængere, børn og forældre føler sig utrygge, når de færdes på eller krydser vejen. Finansiering af Etape 2 af sikker skolevej-projektet var derfor også et af vores ønsker til budget 2021. Der er afsat:

- 12,5 mio.kr. til etablering af dobbeltrettet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej. Cykelstien forventes at blive anlagt i perioden 2021-23.

- I alt 29,0 mio. kr. i årene 2021-2024 til færdiggørelse af sikker skolevej ved Skolen ved Sundet og på den resterende del af Backersvej (Etape 2).

Opgradering af faciliteter på Kløvermarken 

Kløvermarkens klubhuse og faciliteter har længe trængt til en renovering. Som vi har skrevet på Facebook har vi derfor ønsket en opgradering af omklædningsrum og bedre belysning. I budget 2021 er der afsat:

- 3 mio. kr. til en mindre renovering med særligt fokus på vægtløfterlokalerne, øgede omklædningsfaciliteter til damer og generelt bedre bade- og toiletfaciliteter. 

- 1,1, mio. kr. til opsætning af mere belysning på parkeringspladsen ved Kløvermarkens Idrætsanlæg.

Der afsættes også midler til øget opsyn ved Kløvermarkens klubhuse. Det sker på baggrund af et stigende antal episoder med narkotikasalg og -indtag og uvedkommende indtrængen i idrætsfaciliteterne.

Desuden kommer der igen en halinspektør i Sundbyøsterhallen, som skal medvirke til at skabe tryghed blandt brugerne.

Fornyelse af Sundbyøster Plads

Fornyelsen af Sundbyøster Plads er en del af Områdefornyelsen Sundbys arbejde. Der er nu afsat 4 mio. kr. til at gøre pladsen grønnere og der opsættes belysning, så pladsen bliver mere attraktiv at opholde sig på. Læs mere om projektet på Områdefornyelsens side.

I Amager Øst er der desuden afsat midler til følgende:

For at sikre pladser til byens børn, er der afsat 46 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionen F/S Rosa på Øresundsvej 131 med 6 grupper. 

For at styrke den sociale sammenhængskraft i Københavns udsatte boligområder er der bl.a. afsat midler til fortsættelse af Amagerbro Helhedsplan fra 2022-26.

Mere metro og østlig ringvej under Øresund

Som en del af aftalen om etablering af Lynetteholmen er partierne bag budget 2021 enige om at arbejde for at få igangsat miljøundersøgelser (VVM) af metrolinjerne M5 eller M5 Vest, der går på tværs af havnen og forbinder Lynetteholm med Østerport og København H. Begge linjer omfatter nye stationer placeret i det nordøstlige Amager. Partierne vil samtidig arbejde for, at staten igangsætter en miljøundersøgelse (VVM) af Østlig Ringvej som en sænketunnel langs kysten.