En dobbeltrettet cykel- og gangsti skal gøre Raffinaderivej trafiksikker

Teknik- og Miljøudvalget skal i april tage stilling til etablering af en ny dobbeltrettet cykel og gangsti på Raffinaderivej, der skal bidrage til at øge trafiksikkerheden og trygheden.

Forslag om ny dobbeltrettet cykel- og gangsti

Raffinaderivej opleves af mange, specielt cyklister og fodgængere, som utryg, da der er mange tunge køretøjer på strækningen - og flere af dem kører endda hurtigt. Desuden går flere børn, der skal til og fra Sundby Boldklub, også langs Raffinaderivej.

Mellem Sundby Boldklub og Prags Boulevard er der i dag etableret en dobbeltrettet cykel- og gangsti. Det er en tilsvarende løsning Teknik- og Miljøforvaltningen nu foreslår at etablere fra Sundby Boldklub til Kløvermarksvej, sammen med et signalreguleret kryds ved Kløvermarksvej og Raffinaderivej for at skabe en sikker krydsning for de bløde trafikanter.

Konkret foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti i 3,5 meters bredde og en 1,5 meter bred gangsti på strækningen fra Sundby Boldklub til Kløvermarksvej. Planen er, at cykelstien og gangstien slynges lidt over strækningen for at give et mere rekreativt udtryk. Samtidig med, at der langs rabatten foreslås opsat ca. 15 lave belysningsmaster. 

Projektforslaget fastholder antallet af parkeringspladser – og så er det planen, at der plantes 9 nye træer på strækningen. Da plantning af nye træer på strækningen er underlagt fredningsbestemmelser, kan nye træer kun plantes, hvor der er eksisterende bebyggelse eller andet som stikker op. 

Forslaget er baseret på input fra bydelens borgere gennem sociale medier og mail, samt en følgegruppe og input fra interessenter.

Lokaludvalgets visioner

Amager Øst Lokaludvalg havde i januar 2022 projektet i intern høring, hvor der i høringssvaret til forvaltningen blev udvist stor tilfredshed med projektets udformning, som i den grad vil øge trafiksikkerheden for fremtidige cyklister og fodgængere langs Raffinaderivej.

Lokaludvalget ser dog gerne, at der etableres græsarmeringsunderlag under parkeringspladserne på strækningen. Flere planter og mere variereret grønt på strækningen er også et ønske, da det kan øge biodiversiteten og den rekreative værdi. Særligt nu når der ikke kan plantes flere træer.

Lokaludvalget ser desuden cykel- og gangstien som et skridt i den rigtige retning mod lokaludvalgets vision om etablering af en grøn og rekreativ aktivitetssti rundt om Kløvermarken.

Videre proces

Næste skridt i processen er, at Teknik- og Miljøforvaltningen justerer projektet med afsæt i den interne høring og faglige vurderinger. Herefter behandler Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og til slut Borgerrepræsentationen projektet med henblik på endelig beslutning samt frigivelse af anlægsmidler. Det forventes, at Borgerrepræsentationen behandler projektet endeligt i maj 2022.