Det betyder anlæg af Lynetteholm for Amager Øst

Øget jordtransport, støjgener og påvirkning af sejlads vil være de mest mærkbare gener for borgere i Amager Øst

By & Havn har sammen med deres rådgivere foretaget en miljøvurdering af etableringen af Lynetteholm, som nu er i høring. Vi har set lidt på, hvilke konsekvenser det gigantiske anlægsprojekt vil få for beboere i Amager Øst.

Jord transporteres med lastbil

Lynetteholm skal etableres med jord fra bygge- og anlægsprojekter i Storkøbenhavn, hvor der bl.a bygges skoler, boliger og metro. Erfaringer fra udvidelsen af Nordhavn viser, at ca. 70 pct. af jorden kommer fra byggepladser i Københavns eller Frederiksberg Kommune. I dag leverer byggepladserne ca. 2,6 mio. tons overskudsjord årligt, som også forventes at være niveauet fremover. Det svarer til ca. 350 lastbiler dagligt til og fra modtageanlægget ved Lynetteholm.

Antallet af lastbiler der transporterer jord i København, forbliver derfor omtrent det samme, men destinationen vil blive ændret fra Nordhavn, hvor der i dag deponeres jord, til Lynetteholm. Derfor vil der være en stigning i antallet af lastbiler på Torvegade, Christmas Møllers Plads, Ved Stadsgraven, Vermlandsgade, Uplandsgade og den nye adgangsvej via Prøvestensbroen og den østlige side af Prøvestenen. 

Hvis Østlig Ringvej etableres, forventes den også at blive brugt til transport af jord fra 2035. Det vil få betydning for antallet af lastbiler, der skal transportere jord gennem København og Amager Øst.

Undersøgelserne i miljøkonsekvensrapporten viser, at sejlads af jord ikke er hensigtsmæssig for hverken miljø eller økonomi. Det er derfor fravalgt som den primære transportvej for jord. I en periode på ca. tre år vil der dog blive transporteret en begrænset mængde jord ad vandvejen fra Nord­havn til Lynetteholm.

Støj fra anlægsarbejdet skal begrænses

Når omkredsen til Lynetteholm skal etableres, vil der blive anvendt almindelige lastbiler og gravemaskiner. Jordtransport og ramning af spuns, der skal danne omkredsen af Lynetteholm, kan give anledning til støj og vibrationer. Ramning, der er særligt støjende, vil dog kun finde sted i dagtimerne.

Støj måles i decibel (dB), og her svarer 60-70 dB til almindelig tale og 100-110 dB svarer til høj musik som høres til koncerter eksempelvis.

Beregninger af støjen fra anlægsarbejdet har vist at grænseværdien på 40dB uden for normal arbejdstid overskrides ved de nærmeste naboer. For Amager Øst drejer det sig om den nordligste del af Nordøst Amager, som det fremgår af eksemplet herunder. Da grænseværdierne ikke må overskrides, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bedt om en redegørelse for, hvordan denne overskridelse undgås.

På billedet øverst ses eksempel på beregnet støj fra anlægsaktiviteter i dagperioden i 1. kvartal år 2023. Boliger inden for grøn, gul, orange, rød mv. kan blive udsat for støj over henholdsvis 40, 45, 50 og 55 dB.

Badevandskvalitet forbliver uændret

Når en ny halvø etableres på havbunden, vil det have en påvirkning på miljøet, men badevandet langs Amager Strandpark ventes ikke at blive påvirket. Ifølge miljøkonsekvensrapporten vil badevandskvaliteten i Københavns Havn og langs kysten nord og syd for Lynetteholm være uændret både under og efter etablering af Lynetteholm.

Varige ændringer for fritids- og erhvervssejlere

Aktiviteter der knytter sig til adgangen til Øresund, vil uundgåeligt blive påvirket af Lynetteholm. Lynetteløbet lukkes permanent og i fremtiden skal både fritids- og erhvervssejlere benytte Kronløbet.

Etableringen af Lynettholm vil ikke lukke Margretheholm Havn. Der vil blive etableret en vej hen over indsejlingen til Margretholm Havn, som lastbiler med jord til Lynetteholm skal benytte. Vejen bliver etableret som en dæmning med en oplukkelig bro, så skibe med master kan komme ind og ud, når broen åbnes. Når broen er lukket, vil der være en gennemsejlingshøjde på 4,5 meter. Broen vil som udgangspunkt være lukket i hverdage fra kl. 7-16, men By & Havn vil indgå i dialog med brugere af Margretheholm om mulighed for fleksible åbningstider.

Læs mere

Du kan læse mere om jordtransport, støj og mange andre områder på By & Havns hjemmeside og i det ikke-tekniske resumé af miljøkonsekvensrapporten.

Vi holder digitalt informationsmøde om Lynetteholm med særligt fokus på det nordøstlige Amager den 20. januar kl. 17.30-19.30. Mere information kommer i starten af januar.