Backersvej er få skridt fra at blive bedre!

Backersvej, etape 2, skal være med til at øge trafiksikkerheden og trygheden på Backersvej-strækningen fra Samosvej til Kastrupvej og Hedegaardsvej. Planen for forbedringerne er nu udarbejdet og lokaludvalget har i januar haft projektet i intern høring.

En vigtig lokal sag

Amager Øst Lokaludvalg har i mange år haft et stort ønske om at øge trafiksikkerheden og trygheden på hele Backersvej-strækningen. Det er nu et skridt tættere på at blive virkeligt.

I Budget 2021 blev der afsat 29 mio. kr. til anden etape af forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej – og nu er der udformet et projektforslag for anlægsprojektet, der skal vedtages endeligt politisk inden det igangsættes.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med borgere i lokalområdet og Amager Øst Lokaludvalg, der bl.a. blev inddraget i efteråret 2022 gennem en byvandring, møder og et borgermøde.

Backersvej i fremtiden?

Backersvej, etape 2, er ca. 1 km og fungerer bl.a. som skolevej for elever til og fra Skolen ved Sundet, samtidig med at der ligger en lang række fritidsinstitutioner i området.

I projektforslaget foreslås følgende tiltag etableret:

  • Cykelstier, fortove og busperroner: På hele strækningen etableres enkeltrettede cykelstier, gennemførte fortove og hævede overkørsler. Hertil etableres busperroner mellem cykelsti og fortov
  • Støttepunkter, midterheller og bump: På strækningen etableres fire støttepunkter og en række grønne midter- og sideheller, samt pudebump.
  • Vejens geometri og hastighed: Hastighedszonen ændres fra 50 km/t til 40 km/t, kørebanen indsnævres til en minimumsbredde på 3,25 meter og vejforløbet forskydes.
  • Signaler: I krydset Backersvej/Kastrupvej/Hedegaardsvej bliver signalmaster og belægning placeret og udformet med henblik på tilgængelighed og trafiksikkerhed.
  • Træer og byrumsinventar: Der plantes 27 vejtræer og etableres grønne bede i parkeringsspor og støttepunkter. Der etableres byrumsinventar i form af buslæskærme, bænke og skraldespande.
  • Projektet har ingen konsekvens for antallet af bilparkeringspladser. Det har dog vist sig nødvendigt at omdisponere bilparkeringspladser på strækningen. 

Den videre politiske proces

Lokaludvalget var i sit høringssvar til den interne høring af Backersvej, etape 2, utrolig positiv over for den lokale inddragelse, der har været gennem hele processen - og ser nu frem til den endelige politiske vedtagelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle projektet i 1. kvartal af 2022. Herefter indstilles forslaget til godkendelse hos Økonomiforvaltningen og derefter Borgerrepræsentationen. Projektforslaget forventes endeligt vedtaget senest primo maj 2022.

Når projektforslaget er endeligt vedtaget igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen færdigprojektering og anlæg af projektet. Forventet fysisk anlægsstart er medio 2023 med ibrugtagning i juli 2024.