10 ønsker til kommunens ubrugte midler

Snart skal politikerne fordele de ubrugte midler fra 2020. Vi har sendt dem en ønskeliste.

Hvert år i marts fordeler politikerne på Rådhuset de overskydende midler fra året før. Vi har sendt dem 10 ønsker, som kan hjælpe nogle projekter på vej her i Amager Øst. Ønskerne er nævnt i tilfældig rækkefølge.

1. Skæve boliger ved Kofoeds Skole

Der mangler boliger til de socialt udsatte i København. Derfor er der planlagt 12 boliger ved Kofoeds Skole. Målgruppen til boligerne bliver yngre hjemløse der vil kunne få gavn af Kofoeds skoles tilbud. Dertil ønsker vi midler til en social vicevært og rehabilitering af beboerne. Socialudvalget har allerede besluttet at sagen skal være en del af budgetforhandlingerne. Det vil vi gerne støtte op om.

2. Handicaprampe og handicaptoilet i de røde barakker på Kløvermarksvej 

Sidste år blev der sat penge af til renovering af klubhusene på Kløvermarksvej. I bygning 1 ligger indgangen sådan, at man skal forbi baderummene for at komme til bl.a. cafeteriet.  Folk, der passerer, kan uhindret se ind i baderummene, hvilket er til gene for både de forbipasserende og for de badende. Løsningen er at lave en ny indgang et nyt sted. Det kræver en byggetilladelse, og den får man kun, hvis der samtidig etableres niveaufri adgang til handicappede og et handicaptoilet. Derfor skal der sættes flere penge af til renoveringen.

3. Driftsbudget til hallen ved Kofoeds skole

Hallen ved Kofoeds skole er overdraget til Kultur- og Fritidsforvaltningen, men der er ikke sat penge af til drift. Der mangler haltider til idræt og lokaler til forskellige aktiviteter, hvorfor vi i Lokaludvalget ønsker driftsbudget til hallen.

4. Ketsjersportens Hus

I Budget 2020 blev der afsat 1,6 mio. kr. i planlægningsbevilling til Ketsjersportens Hus. Der blev opstillet 3 scenarier hvor anlægsbudget kun var med i A og B. Brugerne ønskede et udvidet scenarie C, som er dyrere. Der er derfor brug for en yderligere planlægningsbevilling. Lokaludvalget ønsker dette beløb afsat i Overførselssagen, så projektet kan komme videre.

5. Etablering af toiletter på Amager Strand ved strandstation 4

På grund af udfordringer med at følge designmanualen, der bruges til anlæg på Amager Strand, findes der ikke et toilet ved strandstation 4. Vi mener der er brug for flere toiletter på stranden, og ønsker derfor, at der bliver sat penge af til toiletter ved strandstation 4.

6. Midler til planlægning af Prøvestien og til forprojektering af bro til Prøvestenen Syd 

Prøvestenen Syd er et rekreativt område, som har været åbent for offentligheden siden sommeren 2020, og har vist sig at være meget populært. Imidlertid er der meget tung trafik på den eneste adgangsvej, Prøvestensbroen. Trafikken vil stige kraftigt, eftersom samme vej skal anvendes som eneste adgangsvej for til jordtransport til Lynetteholmen. Vi mener derfor man skal undersøge, hvordan man kan skille trafikformerne ad.

Lokaludvalget har siden begyndelsen arbejdet for en rekreativ forbindelse langs Øresundskysten, med en afstikker til det rekreative område Prøvestenen Syd. Den ønskede bro indgår derfor i en større helhedsplan, som kan realiseres i takt med at byudviklingen langs Amager Strandvej skaber behov for bedre rekreative forbindelser - for de mange nye beboere på Østamager.

7. Pulje til vejtræer langs Kastrupvej, Vermlandsgade, Østrigsgade og Kløvermarksvej

I forbindelse med at det er vedtaget at gennemføre vejgenopretning af Kastrupvej, Vermlandsgade, Østrigsvej og Kløvermarksvej ønsker lokaludvalget en pulje til etablering af vejtræer disse steder. Vejtræerne skal bidrage til et grønnere København og medvirke til CO2-reduktionen. Vejtræerne kan med fordel plantes i forbindelse med at de nævnte veje i forvejen er gravet op som et led i vejgenopretningen.

8. Midler til forprojektering af cykelstier og klimatilpasning på Engvej

Engvej i Amager Øst mangler en cykelsti, der kan sikre at cyklisterne kan færdes sikkert gennem bydelen. I sammenhæng med etablering af cykelsti ønsker vi at der plantes af træer eller natur- og klimavenlige barrierer som kan medvirke til at højne trafiksikkerheden og mindske luftforureningen for bløde trafikanter.

9. Midler til forprojektering af aktivitetssti rundt om Kløvermarken

Lokaludvalget ønsker midler afsat til forprojektering af en aktivitetssti med små træer og buske hele vejen rundt om Kløvermarken. Stien skal have aktivitetsfelter med forskellige udfordringer af legende og idrætslig karakter. En aktivitetssti vil på alle måder kunne fremme ønsket om mere bevægelse i befolkningen. Den vil kunne anvendes af Kløvermarkens primære brugere som et supplement til de aktiviteter, de i forvejen kommer for. Det vil kunne anvendes af motionister i bred forstand, og det vil kunne anvendes af områdets skoler og daginstitutioner som et supplement til de bevægelsesaktiviteter disse institutioner normalt kan tilbyde brugerne. Det er højaktuelt at fastholde de rekreative kvaliteter omkring Kløvermarken, nu hvor der snart kommer masser af tung trafik.

10. Midler til forprojektering af samlet fortov og cykelsti på Lergravsvej

Forholdene for cyklister på Lergravsvej er udfordrede, idet der mangler cykelsti. I området bor der mange børnefamilier, hvilket medfører at der færdes særligt mange børn og bløde trafikanter på Lergravsvej. Lergravsvej er smal og oversigtsforholdene er dårlige grundet parkerede biler, hvilket kan bidrage til farlige situationer. Lokaludvalget ønsker derfor midler til forprojektering af samlet cykelsti og fortov på Lergravsvej.