Klimatilpasset bydel

Klimaet vil ændre sig markant i Danmark i fremtiden og det kommer også til at påvirke livet i Amager Øst.

Naturrig og rekreativ stormflodssikring af Amager Strandpark

Video Url

Fremtidens klima står for døren

Med havvandstandsstigninger, stormflodshændelser, kraftigere regn, hyppigere storme og hedebølger som vi kender det fra Sydeuropa, kan bydelens borgere forvente øget risiko for oversvømmelse fra havet og andre klimapåvirkninger.

Vi skal have fokus på en helhedsorienteret og meningsfuld klimatilpasning langs Amager Strand – en tilpasning, der også giver mening om 50 år og som tjener flere formål.

Vi skal ved løsninger til en tilpasning til det fremtidige klima også sikre, at de aktive fællesskaber i det offentlige rum kan trives trygt og behageligt både på de varme og de kolde dage. Vi skal tænke i byrum, som inviterer til ophold og fællesskab i alle sæsoner. Løsninger på klimaforandringerne skal i høj grad findes i samskabelse med os, der bor her og de der bruger bydelen.

Merværdi er vejen frem

Lige så vigtigt er det dog, at løsningerne i størstedelen af tiden, hvor de ikke udnyttes til klimasikring, bidrager med relevante funktioner i bydelen. Funktionerne kan være fokuseret på kreativitet, rekreation, undervisning, leg for de mindste, ophold til de unge, madlavning, sport, biodiversitet og meget mere.

Vi har udvalgt to projekter som vi vil fokusere på for at fremme en klimatilpasset bydel

 • Helhedsvision for Amager Strand
 • Udvikling af Prags Boulevard
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Helhedsvision for Amager Strand

Vi ønsker en naturbaseret sikring af Amager Strand, der sikrer bydelen mod stigende havvand og stormflod i fremtiden. Strandparken skal fortsat være et rekreativt område som borgere i bydelen kan få stor glæde af.

Vision

Vi vil skabe en naturbaseret, rekreativ sikring langs Amager Strand, som ikke begrænser vores adgang til havet, og som indtænkes i en helhed, som går ud over Amager Øst og Københavns Kommune.

Amager Strand udgør i dag en nøgledestination og et rekreativt helle for både Amager Østs borgere og resten af hovedstaden. Vi kommer til Amager Strand for at blive forenet med vandet og det liv, som leves der. Helgoland, Kajakhotellet, strandstationerne, lagunen, den græsbeklædte forstrand på landsiden og det klitbelagte forløb mod havet giver en variation i rekreative tilbud.

Hvordan kan vi tilpasse stranden og den rekreative park til fremtidige vandstande? Hvordan kan den fungere som beskyttelse for den bagvedliggende by? Det ønsker vi at undersøge med forvaltningen og borgerne de næste par år.

Målsætninger

Vores målsætning er at få:

 • udført og offentliggjort en detaljeret risikokortlægning af konsekvenserne af stormflod og vandstandsstigning for både mennesker, natur, og infrastruktur ved Amager Strand
 • afholdt inddragende initiativer med nøgleinteressenter, forvaltning og borgere for at kommunikere udfordringerne og mulighederne i området i forhold til stormflodssikring og kystsikring
 • udarbejdet et eller flere skitseprojekter for en sammenhængende ændring for hele strækningen på baggrund af borgerinddragelse, der også tager højde for eventuelle ændringer ift. planer om ydre kystsikring, Østlig Ringvej og andre større projekter, som kunne påvirke projektet.

 

  Baggrund

  Fakta

  • De seneste klimafremskrivninger udpensler en fremtid, hvor havene stiger mere end vi på nuværende tidspunkt planlægger til og havde forventet. Med vandstandsstigninger sidst i århundredet på knap en halv meter og stormfloder på over 1,5-2 meter kan både vores permanente virkelighed, samt de sjældnere, men mere ekstreme stormfloder blive markant anderledes end i dag (Københavns Kommune 2022). Det betyder, at vi skal gentænke vores møde med havet.
  • Den danske stormflodstilgang ligner den fra andre lande. Vi beskytter os bag diger og barrierer. Kunne der være andre muligheder? Hvis ikke, hvordan sikrer vi så vores fortsatte forhold til havet?

  Metode

  • Pop-up møde på Amager Strandpark (ca. 20 deltog)
  Fotograf
  Yann Houlberg Andersen

  Prags Boulevard

  Vi ønsker en helhedsplan for Prags Boulevard, der forbedrer udnyttelsen af fællesarealer og skaber mere varierende forløb, bedre forbindelser for bløde trafikanter og regnvandshåndtering.

  Vision

  Vi vil skabe en inkluderende Prags Boulevard fra Amagerbrogade til Uplandsgade og Ved Amagerbanen med fokus på håndtering af regnvand, sikre gå- og cykelforhold og større variation i rekreative funktioner, fællesarealer og bynatur langs strækningen.

  Målsætninger

  Vores målsætning er at få:

  • udarbejdet et eller flere skitseprojekter for en sammenhængende ændring af hele strækningen på baggrund af borgerinddragelse.
  • udført minimum et forsøg med fællesaktivitet med Laplandsgadekvarteret for at skabe synergi
  • gennemført et forsøg med bedre forhold for cyklende og gående med henblik på permanent vedtagelse
  • gennemført et pilotprojekt med Miljøpunkt Amager med fokus på biodiversitet og grønne byrum i det urbane miljø

  Prags Boulevard - en sammenhængende strækning

  Video Url

  Baggrund

  Fakta

  • 83 pct. er enig eller meget enig i, at regnvandshåndtering skal indtænkes i nye udendørs opholdssteder.
  • 92 pct. er enig eller meget enig i, at beplantning skal indtænkes i nye udendørs opholdssteder.
  • 69 pct. er enig eller meget enig i, at socialt samvær og aktiviteter bør indtænkes i nye udendørs opholdssteder (ca. 1340 svar, Borgerpanelundersøgelse om bydelsplan, 2022)

  Metode

  • Borgerpanelundersøgelse ifm. bydelsplan 2022 (ca. 1340 svar)
  • Pop-up møde på Prags Boulevard (ca. 30 deltog)