Forslag om ombygning og besparelser i Bibliotekshuset på Rodosvej

  • Bibliotekshuset på Rodosvej
Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at kommunen investerer i ombygning af Bibliotekshuset på Rodosvej med henblik på varige besparelser

Kultur- og Fritidsudvalget er allerede nu i gang med at udvælge investerings- og besparelsesforslag til kommunens budget 2021. Et af forslagene handler om Bibliotekshuset på Rodosvej.

Færre voksenbøger og høj grad af selvbetjening

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at gøre Bibliotekshuset på Rodosvej til et hus, der understøtter børns læring og læselyst, og som inddrager borgerne mere i husets aktiviteter. Bibliotekaren skal sættes i fokus i en mere aktiv rolle i forhold til netværksskabelse i lokalsamfundet og formidlingen, specielt ift. børn og unge. Huset indrettes med en høj grad af selvbetjening, så det bliver nemt for borgerne selv at iværksætte aktiviteter.

Bibliotekarerne vil ikke længere være bundet af en skranke, men skal møde borgerne i biblioteksrummet. Derudover vil der være personale, der er dedikeret til skole- og institutionssamarbejdet, og som skal arbejde målrettet på disse samarbejder.

Ved at have færre bøger i voksenbiblioteket, vil personalet skulle bruge mindre tid på at stille bøger på plads. Det kan give en besparelse på personaleressourcer. De bøger, der bliver tilbage, vil i højere grad være populære og aktuelle samt ligge inden for områder, som man erfaringsmæssigt ved udlånes meget i lokalområdet. De sparede personaleressourcer vil kunne bruges til en højere grad af opsøgende arbejde. 

Foreslåede investeringer og effektiviseringer

I budgetforslaget er der både investeringer (udgifter) og effektiviseringer (besparelser). Københavns Kommune skal samlet set effektivisere for 367 mio. kr. i 2021. Heraf skal Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) effektivisere for 20,1 mio. kr., hvilket betyder, at KFU’s budget bliver reduceret med 20,1 mio. kr. i 2021.

Investeringer (3,3 mio. kr.):

  • Ombygning af biblioteksrummet, herunder udvidelse af børnebiblioteket med zoner tilpasset alder.
  • Indkøb af fleksibelt inventar mv. ift. børn og unge, som giver plads til kreative aktiviteter.
  • Indretning af 1. sal til brugerdrevne aktiviteter med adgang til køkkenfaciliteter og bedre lokaler.
  • Indkøb af eksempelvis AV-udstyr, biografudstyr til brugere, til at understøtte og stimulere nysgerrigheden for litteratur.
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, som skal arbejde mere opsøgende og relationsskabende.
  • Brugerinvolvering og kommunikation med borgerne for at involvere dem i omstillingen af Bibliotekshuset og hermed sikre, at deres forventninger til biblioteket fortsat mødes.

Effektivisering (0,7 mio. kr. årligt ved fuld effekt):

  • Omlægning af biblioteksbetjening ved et skift fra skrankebetjening til værtsrolle. Omlægningen betyder samlet set en besparelse på to årsværk som følge af færre bundne vagter. Samtidig giver det frontpersonalet mulighed for at øge den målrettede tilstedeværelse i biblioteksrummet, specielt ift. børn og unge.

Læs det detaljerede investeringsforslag her

 

Fortæl os hvad du mener

Har du en mening om forslaget til ændring af Bibliotekshuset på Rodosvej? Hvad tænker du om at der skal være færre voksenbøger, at personalet ændres fra at sidde ved en skranke til at få en fleksibel værtsrolle, eller om udvidelse af børnebiblioteket?

Så skriv til os på mail til aoelu@kk.dk. Skriv gerne "Bibliotekshuset" i emnefeltet.